Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu Chaty u Jánošíka za účelom využitia všetkých služieb spojených s ubytovaním.

1. Všeobecné ustanovenia
Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta.  Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne  a   rozsahu.

 2. Časové vymedzenie
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením riadne a včas vyplneného rezervačného formuláru . Zmluvný vzťah sa končí po uplynutí   dojednanej doby, na ktorú bol pobyt rezervovaný.

 3. Objednávanie
Klient si môže svoj pobyt objednať priamo mailom prostredníctvom internetovej     stránky; https://www.chataprijanosiku.sk/„REZERVÁCIA“, alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta  najneskôr do 24 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty. V prípade, že v termíne rezervácie uvedenom  v objednávke bude Chata u Jánošíka obsadená, poskytovateľ po vzájomnej dohode môže  ponúknuť klientovi na výber iný termín.

 4. Cena prenájmu
Výsledná cena prenájmu vychádza z požiadaviek klienta a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke; www.chataprijanosiku.sk .

5. Platobné podmienky
Klient po potvrdení rezervácie chaty môže podľa vlastného rozhodnutia zrealizovať platbu dvoma spôsobmi :
1, Prevodným príkazom so zľavou 5% úhradou faktúry pred nástupom na pobyt.
2, Pri preberaní kľúčov od chaty.

Zálohová faktúra  bude klientovi zaslaná mailom , ktorú je potrebné uhradiť na číslo účtu;

………. / …. do termínu splatnosti, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre.

V cene ubytovania niesú zahrnuté všetky poplatky za užívanie chaty .

6. Práva a povinnosti klienta a poskytovateľa
Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb.
Podľa výberu spôsobu platby v zmysle bodu 5, ods. a) alebo b) je klient povinný uhradiť platbu za prenájom.
Ak ide o právnickú osobu, oznámiť poverenú osobu, ktorá koná za právnickú osobu.
Klient má právo na riadne poskytnutie služieb, konkrétne zahrnutých do ceny ubytovania, ktoré si klient objednal.
Klient je povinný odovzdať chatu v stave, v akom ho preberal.
Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chatyu alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu alebo navrátenie pôvodného stavu. Posúdenie závažnosti poškodenia určí správca alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do desať dní od doručenia faktúry. Ak klient neuhradí uvedenú sumu sprostredkovateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať sprostredkovateľa.
Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli. O tomto bude spísaný protokol.
Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok.
Klient je povinný uchovať potvrdenie o rezervácii.
Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako fén, holiaci strojček, atď.
Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré by vznikli poškodením zariadenia chaty, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s   ním užívali chatu spôsobené. V prípade vzniku škodnej udalosti bude spísaný protokol, ktorý podpíše poskytovateľom oprávnená osoba.
Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav. Pred nástupom na pobyt alebo pred poskytnutím služby je klient povinný zhodnotiť svoj zdravotný stav s ohľadom na typ služby alebo miesto realizácie pobytu.

7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

8. Zrušenie objednávky
1.  V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je :

  • 30 – 1 deň pred nástupom na ubytovanie 100% zálohy za  ubytovanie

2.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradu.
3.  Za zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiaden poplatok. O takejto zmene je klient povinný vopred informovať poskytovateľa prenájmu.
4.  Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

9. Reklamačné podmienky
V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb pobytu sú na nižšej úrovni ako boli  dohodnuté a stanovené  ponukou, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú v rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

Ďalší postup reklamačného konania sa riadi Reklamačným poriadkom.

Obsadenosť chaty

Po Ut St Št Pi So Ne
Načítavanie...
<< | >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Voľné
Obsadené